KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

Kataster nehnuteľností je na Slovensku databáza obsahujúca geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práva k nim. Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky a nehnuteľnosti a práva k nim.

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu

Služby v oblasti katastra nehnuteľností

Vyberte si z našich služieb. Zaoberáme sa komplexnými geodetickými službami tak pre fyzické osoby ako aj spoločnosti.

  • Vyhotovíme geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie pozemku, rozdelenie alebo zlúčenie parciel
  • Pre kolaudáciu stavby vám vyhotovíme geometrický plán, pre zápis stavby do katastra nehnuteľností
  • Pre vybavenie bankového úveru vám zabezpečíme geometrický plán na rozostavanú stavbu
  • Pre udelenie súpisného čísla vyhotovíme elaborát zo zamerania súpisného čísla
  • Vyhotovíme pre vás grafickú identifikáciu parciel, ktoré vlastníte, resp. spoluvlastnícke podiely
  • Ak vám nie sú jasné hranice vášho pozemku, vytýčime vám ich

POTREBUJETE PORADIŤ?

Tel: 055/7297970,
Mobil: 0905 340 922, 0905 340 923