Geometrický plán

 

Geometrický plán je technický podklad pre právny úkon, vyhotovený geodetom a overený autorizovaným geodetom a katastrom. Slúži na záznam práv k nehnuteľnostiam a vklad zmien do katastra nehnuteľností.

 

Je potrebné vyhotoviť ho pri akejkoľvek zmene kresby v katastrálnej mape v príslušnom katastrálnom území (napríklad zakreslenie novostavby, zmena tvaru stavby, zmena hranice parcely, rozdelenie alebo zrušenie hranice alebo vyznačenie vecného bremena).

 

Geometrický plán – cena

Základná cena geometrického plánu je 250 €. Do tejto cenovej relácie spadajú geometrické plány menšieho rozsahu, napr. porealizačné zameranie rodinného domu, rozdelenie parcely menšieho rozsahu, zlúčenie parciel menšieho rozsahu, zriadenie vecného bremena alebo zameranie rozostavanej stavby.

Pri geometrických plánoch väčšieho rozsahu, ako sú napríklad, cesty, veľké stavebné objekty, líniové stavby alebo parcelácia stavebných lokalít sa cena určuje individuálne podľa rozsahu územia, počtu parciel, počtu lomových bodov a pod.

Geometrický plán podľa účelu

Na určenie vlastníckeho práva k pozemku.
Je potrebné vyhotoviť, ak sú pozemky evidované v registri „E“ katastra nehnuteľností (bývalá pozemková kniha) a odpovedajúci pozemok, ktorý je v súčasnosti zakreslený v katastrálnej mape nemá založený list vlastníctva. Takýmto geometrickým plánom sa uskutoční obnovenie a zakreslenie hranice pôvodných parciel (register E KN) do súčasnej katastrálnej mapy (register C KN). Získame tak presnú výmeru a polohu  pôvodnej parcely. Takýto geometrický plán slúži ako podklad k osvedčeniu vlastníctva k pozemku príslušnými úradmi.

Cena – od 300 €

Na rozdelenie parcely alebo zlúčenie parciel
Vyhotovuje sa, ak potrebujete rozdeliť parcelu na viac parciel, alebo naopak zlúčiť viac parciel, resp. zmeniť hranicu parcely pri odpredaji alebo odkúpení časti susednej parcely.

Po určení nových vlastníckych hraníc parcely sa vykoná vytýčenie hranice priamo v teréne. Lomové body priebehu hranice parcely sú dočasne stabilizované drevenými kolíkmi, roxormi alebo klincami. Hneď po vytýčení odporúčame zabezpečiť lomové body hranice parcely trvalejšou stabilizáciou, napr. oceľovými plotovými stĺpikmi s obetónovaním.

 

Cena – od 250 €

Na porealizačné zameranie stavby
Vyhotovuje sa po ukončení výstavby. Stavbou rozumieme nielen konkrétny stavebný objekt ako napr. rodinný dom, ale aj jeho súčasti, ako sú schodisko, terasa, garáž a pod.  Keďže je potrebné aby stavba bola v súlade s rozsahom stavebného povolenia, ak je to nutné, zameriavajú sa aj tieto súčasti. 

Po zameraní v teréne nastáva vypracovanie geometrického plánu v kancelárii. Po overení geometrického plánu autorizovaným geodetom sa geometrický plán podáva na schválenie na príslušný katastrálny odbor Okresného úradu. Po overení  katastrálnym odborom je geometrický plán použiteľný k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

 

Cena – od 250 €

Na zameranie rozostavanej stavby
Vyhotovuje sa aj ako jedna z príloh  určených pre požiadavky banky na poskytnutie úveru na dokončenie stavby.

Rozostavanou stavbou rozumieme stavebný objekt v štádiu hrubej stavby /základy, obvodové múry, priečky/.

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby sa dá využiť aj pre kolaudáciu, ale len v tom prípade ak sa od zamerania rozostavanej stavby nezmenil obvod stavby a nepribudli iné súčasti stavby ako sú napríklad schody, terasa, garáž a pod.

 

Cena – od 250 €

Na zriadenie vecného bremena
Vyhotovuje sa za účelom zriadenia ťarchy, ktorú musí vlastník nehnuteľnosti strpieť v prospech niekoho iného /fyzickej alebo právnickej osoby/.

 Najčastejším prípadom pre zriadenie vecného bremena sú právo prechodu cez cudzie nehnuteľnosti, uloženie inžinierskych sietí na cudzej nehnuteľnosti /vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrické káble, optické káble a pod./.

 

Cena – od 250 €

Na vyňatie z poľnohospodárskej pôdy
Vyhotovuje sa v tom prípade, ak na vašej parcele  ktorá je vedená ako poľnohospodárska pôda /orná pôda, vinica, chmelnica, ovocný sad, záhrada alebo trvalý trávnatý porast/ plánujete napríklad výstavbu rodinného domu, alebo z iného dôvodu potrebujete zmeniť časť parcely na zastavanú plochu.

Pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je jednou z podmienok vyňatie územia pod budúcou stavbou z pôdneho fondu do ktorého druhy pozemkov( uvedené vyššie) spadajú a sú tak pod ochranou pôdneho fondu SR. Preto je potrebné takéto druhy pozemkov  preklasifikovať na stavebný pozemok. Vyňatie parcely v rámci pozemku pri výstavbe rodinného domu a jeho súčastí  sa vyhotoví podľa projektovej dokumentácie umiestnenia stavby, vytýči sa v teréne spravidla až pri vytýčení stavby alebo podľa požiadavky.

 

Cena – od 250 €

Na zameranie rozostavanej stavby
Vyhotovuje sa aj ako jedna z príloh  určených pre požiadavky banky na poskytnutie úveru na dokončenie stavby.

Rozostavanou stavbou rozumieme stavebný objekt v štádiu hrubej stavby /základy, obvodové múry, priečky/.

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby sa dá využiť aj pre kolaudáciu, ale len v tom prípade ak sa od zamerania rozostavanej stavby nezmenil obvod stavby a nepribudli iné súčasti stavby ako sú napríklad schody, terasa, garáž a pod.

 

Cena – od 250 €

Na porealizačné zameranie stavby ku kolaudácii
Vyhotovuje sa po ukončení výstavby. Stavbou rozumieme nielen konkrétny stavebný objekt ako napr. rodinný dom, ale aj jeho súčasti, ako sú schodisko, terasa, garáž a pod.  Keďže je potrebné aby stavba bola v súlade s rozsahom stavebného povolenia, ak je to nutné, zameriavajú sa aj tieto súčasti. 

Po zameraní v teréne nastáva vypracovanie geometrického plánu v kancelárii. Po overení geometrického plánu autorizovaným geodetom sa geometrický plán podáva na schválenie na príslušný katastrálny odbor Okresného úradu. Po overení  katastrálnym odborom je geometrický plán použiteľný k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

 

Cena – od 250 €

Galéria

Príklady geometrických plánov podľa využitia

Časté otázky

Ako získať geometrický plán?

Geometrický plán Vám spracuje geodet, ktorý má oprávnenie vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Ak máte záujem o vypracovanie geometrického plánu, neváhajte nás kontaktovať.

Ako dlho trvá vypracovanie geometrického plánu?

Vypracovanie geometrického plánu pozostáva z dvoch častí – samotná práca v teréne u zákazníka a následné vypracovanie geometrického plánu v kancelárii. Zhotovenie geometrického plánu trvá v princípe niekoľko hodín až dní, v závislosti od komplexity riešenia a našej momentálnej vyťaženosti.
Po vypracovaní geometrického plánu geodetom sa tento plán následne posiela na katastrálny úrad, kde sa spracuje do 7 pracovných dní (14 pracovných dní v prípade, ak gemetrický plán rieši viac ako 5 parciel).

Celý proces (od momentu objednania práce až po finálne spracovanie na katastrálnom úrade) môže teda trvať aj niekoľko týždňov.

Aká je časová platnosť geometrického plánu?
Platnosť geometrického plánu nie je časovo obmedzená. Geometrický plán stráca svoju platnosť až vtedy, ak sa iným geometrickým plánom zapíše na liste vlastníctva nový stav alebo nastane iná zmena doterajšieho stavu na liste vlastníctva.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Tel: 055/7297970,
Mobil: 0905 340 922, 0905 340 923