Geodetické práce pri výstavbe rodinného domu

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku

Máte už vyhliadnutú vhodnú parcelu pre výstavbu vášho rodinného domu a chystáte sa zadať vyhotovenie projektovej dokumentácie?

Prvá dôležitá vec, ktorú musíte urobiť je predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pozemku na ktorom mienite realizovať vašu stavbu, ale nie len stavbu ako takú ale aj terénne úpravy, oplotenie, vstup na pozemok a napojenie na inžinierske siete.

Pri rovinatom charaktere pozemku, zameranie nemusí byť potrebné. Pri pozemku vo svahovitom alebo aj keď len v mierne naklonenom teréne je zameranie nutné. Zo zamerania sa dozviete výškové pomery, podľa ktorých sa dá navrhnúť ideálne riešenie umiestnenia stavby, napojenie na inžinierske siete, terénne úpravy a pod. Týmto zameraním viete ušetriť nemalé finančné prostriedky, ak si zvážite čo vás takéto zameranie stálo.

Zameranie pozemku tohto druhu je možné aj bez účasti majiteľa pozemku, stačí pri objednaní zadať katastrálne územie a číslo parcely. Po zameraní vyhotovíme digitálny podklad pre projektanta vo formáte podľa požiadaviek do troch pracovných dní od zamerania. 

Cena – od 180 €

Vytýčenie stavby

Pre vytýčenie stavby sú zauživané tieto dva spôsoby vytýčenia – priame vytýčenie a zabezpecené vytýčenie.

Priame vytýčenie

 Tento spôsob sa používa tak, že najskôr sa vytýčia základové pásy na terén kolíkmi alebo klincami podľa výkresu základov z projektovej dokumentácie. Po vykopaní a zaliatí základov je pripravený podklad na priame vytýčenie.

Podľa stavebného výkresu sa priamo na základové pásy vytýči 1. nadzemné podlažie. Takže budú vyznačené obvodové múry, priečky, dvere, schody a pod. Body sa stabilizujú  klincom do betónu a počet bodov určí stavebník, v akom rozsahu potrebuje hustotu bodov. Od toho sa aj odvíja cena za vytýčenie.

Tento spôsob je síce finančne nákladnejší, nakoľko sú potrebné dva výjazdy geodeta, ale ušetrí nemalý čas stavebníkovi, pričom už stavebník nemusí rozmeriavať jednotlivé obvodové múry, priečky, riešiť pravé uhly línií a pod. 

Cena priameho vytýčenia – od 150 €

Zabezpečené vytýčenie

 Je to taký spôsob vytýčenia, kde sa pri realizácii bude vytyčovať stavba zo zaisťovacích bodov, takzvaných stavebných lavičiek.

Stavebná lavička je jednoduchá drevená konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch stĺpikov a dosky. Stĺpikom rozumejme kruhový alebo štvorcový prierez cca 8-10 cm s dĺžkou približne 150 cm a doska šírky asi 15 cm a asi 1 meter dlhá. Stĺpiky sa pevne zarazia do terénu do hĺbky asi 0,5 m, podľa podložia, ale hlavne tak aby boli stabilné a nehýbali sa v žiadnom smere. Ak sa mierne hýbu, odporúča sa ich v dolnej časti spevniť bočnými vzperami alebo väčšími kameňmi . Na pripravené stabilné stĺpiky sa pripevní vodorovná doska na ktorej geodet určí presné miesto ktorým prebieha pomyselná priamka steny stavby. Na toto miesto sa na doske nabije klinec a takto sa postupne na každom rohu stavby zabezpečia jednotlivé steny celej stavby. Takže týmto spôsobom docielime to, že stavebník už bez účasti geodeta si kedykoľvek vie vytýčiť pomocou týchto stavebných lavičiek to čo potrebuje. Na vodorovnú dosku sa vyznačí aj výškový údaj a to buď nadmorská výška alebo  údaj vzťahujúci sa na výšku podlahy +-0,000m. Stavebné lavičky je nutné umiestniť v takej bezpečnej vzdialenosti od stavby, aby pri strojovom kopaní základov neboli poškodené mechanizmami. Ak dôjde k náhodnému posunu lavičky pri manipulácii na stavbe, takúto skutočnosť je potrebné neodkladne ohlásiť stavbyvedúcemu, aby následne nedochádzalo k chybným meraniam, čo by mohlo ohroziť priebeh celej stavby. Práve pre tieto nežiaduce javy odporúčame využiť priame vytýčenie.

Cena zabezpečeného vytýčenia – od 180 €

POTREBUJETE PORADIŤ?

Tel: 055/7297970,
Mobil: 0905 340 922, 0905 340 923