Adresný bod

Adresný bod predstavuje miesto hlavného vstupu do objektu.

Tento bod je definovaný súradnicami ETRS 89 (európsky terestrický referenčný systém) a na Slovensku ho upravuje zákon 125/2015 platný od 1.7.2015.

Adresný bod sa eviduje v registri adries. Register adries je zdrojom informácií o adresách všetkých budov, ktorým bolo pridelené súpisné číslo a nachádzajú sa v rámci územia SR. Údaje do registra adries sú zapisované priamo mestami alebo obcami.

Adresný bod je nutné zamerať a následne spracovať dokumentáciu adresného bodu, aby Vám bolo pridelené súpisné alebo orientačné číslo. 

Zameranie adresného bodu

Pri zameraní adresného bodu nie je nutná súčinnosť majiteľa objektu alebo poverenej osoby, ak je zabezpečený prístup k vchodu do objektu a je ho možné zamerať. Po zameraní adresného bodu sa vyhotoví elaborát zo zamerania v dvoch vyhotoveniach. Elaborát obsahuje grafickú a popisnú časť. V grafickej časti je vyobrazená stavba a miesto vstupu (adresného bodu) je vyznačené krížikom. V popisnej časti sa nachádzajú údaje v súradniciach ETRS 89 ako aj ostatné údaje definujúce miesto daného objektu, pre ktorý sa adresný bod vyhotovil. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán.

Cena za zameranie adresného bodu závisí aj od vzdialenosti adresného bodu od sídla našej spoločnosti. Dokumentácia zo zamerania adresného bodu sa autorizačne neoveruje.

Cena – od 50 €

POTREBUJETE PORADIŤ?

Tel: 055/7297970,
Mobil: 0905 340 922, 0905 340 923